Algemene Verkoopsvoorwaarden
Al onze leveringen en diensten zijn onderworpen aan de hierna vermelde verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangenomen.


Bestellingen

Elke bestelling door de klant houdt de aanvaarding in van onze verkoopsvoorwaarden en de ontkenning van de eigen aankoopvoorwaarden. Van deze bepaling kan slechts worden afgeweken mits een voorafgaand schriftelijk akkoord.


Leveringstermijn

De leveringstermijn of uitvoeringstermijn is niet bindend. Deze wordt enkel ten titel van inlichting verstrekt.
Een laattijdige levering of uitvoering wettigt in geen geval de weigering van de koopwaar of dienst en geeft evenmin reden tot een eis tot schadevergoeding. Het ontstaan van een betwisting omtrent een levering of dienst is geen reden om de betalingen te weigeren.


Klachten

Klachten worden slechts aanvaard indien ze binnen de acht dagen na levering schriftelijk zijn overgemaakt. Reacties op laattijdige klachten impliceren geen verzaking aan het voorgaande. Zij gebeuren onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige betekenis.


Betaling

Onze facturen zijn steeds onmiddellijk betaalbaar, netto zonder disconto.
Er zal geen levering gebeuren zolang wij geen betaling op onze rekening bij ING bank hebben  ontvangen:
IBAN    BE05 3630 2287 6175
BIC    BBRUBEBB

of PayPal:

info@belprotect.be